Kulla Ftohëse/Dry Coolers

Kullat ftohëse me ventilator aksial janë të projektuara për kombinim me makina ftohëse apo pompa termike me ujë. Këto njësi janë të disponueshme në tre lloje në varësi të zhurmës gjatë punës: versioni standard, version i qetë dhe versioni super i qetë.